This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

       เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑  นางจุฑาพนิต  บุญดีกุล  รองผู้อำนวยการ สสปท. ได้เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาที่ปรึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษาตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องประชุมบุษบงกช บีโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพฯ โดยจัดให้มีการอบรม ๕ วัน   หลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สมัครเข้าร่วมโครงการ  เพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ และการให้คำปรึกษากับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการฯ  ก่อนหน้านี้ สสปท.ได้เปิดรับสมัครบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ที่กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัยฯ  รวมทั้งผู้ที่สนใจงานด้านความปลอดภัยฯ และคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  โดยหลังจากฝึกอบรมเสร็จแล้วจะทำการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการต่อไป