This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระหว่างประเทศ “Dialogue Forum on “Safety Culture” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร การจัดงานสัมมนานี้ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยกับนานาประเทศที่ประสบความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมแรงงาน ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ