This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๙ (สงขลา) ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนบน และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนล่าง จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สยามนครินทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้ธีมงาน "Culture of Prevention for Safety Thailand”  โดยมี พลเอก  อภิชาต  แสงรุ่งเรือง  ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เป็นประธานในพิธีเปิด

    สสปท. ในฐานะหน่วยงานภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องเป็นภูมิภาคสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “Safety Thailand ในมิติ การมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย” เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนสร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิงป้องกัน ให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นำไปสู่ความผาสุขที่ยั่งยืน ในงานมีกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การสัมมนาวิชาการ รวมทั้ง พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ “กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน ให้เป็นศูนย์” ระดับต้น สาหรับภาคใต้ และรางวัลโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) เร่งรัดมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๑ แก่สถานประกอบกิจการ SMEs ในจังหวัดสงขลา ฯลฯ