This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือตอนล่าง และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ  โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


      โดยในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ ได้แก่ สัมนาวิชาการ นิทรรศการด้านความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๑ สำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับต้น ที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ


     ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) สสปท. กล่าวว่า สสปท. ในฐานะหน่วยงานภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องเป็นภูมิภาคที่ 4 แล้ว สอดคล้องกับนโยบาย “Safety Thailand ในมิติ การมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่าย”เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนสร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิงป้องกัน ให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นำไปสู่ความผาสุขที่ยั่งยืน