This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๔ (จ.อุดรธานี) และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๓ (จ.นครราชสีมา) จัดงานความปลอดภัยและอาชีว อนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานครั้งนี้ กำหนดธีมงานว่า “Culture of Prevention for Safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน” มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้และ บ่มเพาะพฤติกรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น ในสังคมแรงงาน โดยได้นำองค์ความรู้และแนวคิดจากการสัมมนาวิชาการในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งน่าสนใจและเป็นประโยชน์เหมาะสมกับภูมิภาคมาขยายผลเผยแพร่ภายในงานนี้ โดยกิจกรรมการจัดงานตลอดทั้ง ๒ วัน ประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านเกณฑ์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับต้น ตามโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทางานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕๔ รางวัล ,การจัดสัมมนาวิชาการ ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน การจัดสัมมนาเครือข่ายความปลอดภัย ในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาเครือข่ายของสสปท.” เป็นต้น