This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี  ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๗ (จ.ราชบุรี) และเครือข่ายความปลอดภัยภาคตะวันตก  จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี  ประจำปี ๒๕๖๑  ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ  โรงแรม ณ เวลา ภายใต้ธีมงาน "Culture of Prevention for Safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน" โดยมี พลเอก อภิชาต  แสงรุ่งเรือง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัล Zero Accident Campaign 2018 ระดับต้น ให้แก่สถานประกอบกิจการในภาคตะวันตก และมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ให้การต้อนรับ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการ SMEs ในจังหวัดราชบุรีที่ที่ผ่านเกณฑ์มาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยงภายใต้โครงการ Safety Thailand

      การจัดงานดังกล่าวเป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อขยายผลในการพัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่ทุกภูมิภาค โดยเน้นย้ำการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)  ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การสัมมนาวิชาการ  ในหัวข้อ "กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ฉบับใหม่" และหัวข้อ "กฎหมายมาตรฐานและการบริหารความปลอดภัยอัคคีภัยในสถานประกอบการ" นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมฝึกอบรมหัวข้อ"การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น" การอบรมหลักสูตรการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรม และยังมีเวทีการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาเครือข่ายของ สสปท. อีกด้วย