This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

 

รมว.แรงงาน เปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 พร้อมมอบรางวัล Zero Accident Campaign 2018 แก่ผู้แทนสถานประกอบกิจการ มุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ย้ำ ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานต้องมาก่อน

     วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 32 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 - 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนประเทศสู่วิสัยทัศน์ ไทยแลนด์ 4.0 โดยเร่งดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง การคมนาคม และการอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และส่งเสริมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ แต่การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดังกล่าว จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ต้องอาศัยฟันเฟืองสำคัญที่สุดคือ "แรงงาน" ดังนั้น จึงขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนสังคมแรงงานให้เป็นแรงงาน 4.0 และต้องยกระดับแรงงานให้มีความพร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค 4.0 ด้วยการสร้างระบบการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรด้านแรงงานให้มีคุณภาพ มีความตระหนักที่จะดูแลตัวเอง ครอบครัว และสังคมให้มีความปลอดภัย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยยกระดับแรงงาน คือ การร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นำไปสู่ความผาสุขที่ยั่งยืนของทุกคนในสังคม โดยได้มีพิธีมอบรางวัล Zero Accident Campaign 2018 แก่ผู้แทนสถานประกอบกิจการ จำนวน 655 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลระดับ Platinum 14 รางวัล ระดับทอง 55 รางวัล ระดับเงิน 115 รางวัล ระดับทองแดง 193 รางวัล และระดับต้น 278 รางวัล

    พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมแรงงาน โดยมุ่งเน้นการป้องกันก่อนเกิดเหตุ ซึ่งเราตระหนักดีว่าการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราไม่ใช่เรื่องง่าย และคงต้องใช้เวลามากพอสมควร โดยต้องผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการเริ่มต้นสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานมีความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี สู่แรงงานที่มีคุณภาพพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

    จากนั้น ภายหลังพิธีเปิดงานฯ พล.ต.อ.อดุลย์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน และเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ มาร่วมเป็นชาวเซฟตี้ ไทยแลนด์ เพื่อร่วมสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน สำหรับงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 32 นี้ ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-448-9111 หรือเว็บไซต์ www.tosh.or.th