This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

           วันที่ 10 กรกฏาคม 2567 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ การบริหารจัดการความเครียดจากการทำงาน (Stress management at Work) รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และแนวทางในการจัดการ ความเครียดให้กับบุคลากรในสถานประกอบการ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ และวิธีการบริหารจัดการความเครียดในเชิง สร้างสรรค์ไปใช้เป็นแนวทางในการควบคุมและจัดการอารมณ์เพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงาน บรรยายและถ่ายทอด องค์ความรู้โดย นางสาวจุฑามาศ รักษาสวัสดิ์ และทีมวิทยากรนักจิตวิทยา ในรูปแบบการสัมมนาแบ่งกลุ่มที่ให้ผู้เข้าสัมมนา ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม