This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

          วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดอบรมในหัวข้อ ”การพัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรม สู่การพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Learning to be OSH Innovators)“ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิทยา ชาญชัย อาจารย์นิภาพร อรรถเนตร และอาจารย์จินทภา ทาศิริ คณะอาจารย์จาก ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมความปลอดภัยฯ ด้วยไอเดียที่สร้างสรรค์ #EasyOSHInnovation และได้รับเกียรติจาก คุณสมพร พรมทอง บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะหน่วยงานที่เคยได้รับรางวัลการประกวดพิจารณาผลงานนวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ ของ สสปท. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 - 2566 ให้ความรู้เกี่ยวกับ Best Practice สำหรับการพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยฯ ให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี