This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

        วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมรับฟังรายงานความคืบหน้าการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 11-12 โดยมี นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายบัญชา ศรีธนาอุทัยกร รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ผู้บริหารสถาบันฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน