This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

Rate this item
(36 votes)

           ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เพื่อให้การบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย ให้แก่ลูกจ้างระดับบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างในทุกระดับ กรณีที่ นายจ้างไม่สามารถจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดหรือยอมรับ         

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงได้จัดทำหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดไว้ในประกาศ  เพื่อให้สถานประกอบกิจการหรือหน่วยงาน สามารถนำคู่มือพร้อมวิดีโอประกอบการสอนนี้  ไปจัดอบรมให้กับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ นำองค์ความรู้นี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สถานที่ปฏิบัติงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย

เนื้อหาหลักสูตรมีทั้งหมด 3 หัวข้อวิชา ดังนี้

1.  หัวข้อวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 

2.  หัวข้อวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยฯ

3.  หัวข้อวิชาที่ 3 ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยฯ

 

[ ดาวน์โหลดคู่มือ ]

[ ดูผ่าน E-Book ]

หมายเหตุ

  • เนื้อหาคู่มือและวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2563

     

วิดีโอประกอบการอบรม

หัวข้อวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 

 

หัวข้อวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยฯ

 

หัวข้อวิชาที่ 3 ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยฯ

 

 

 

 

Read 55435 times