This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111
วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 14:00

จุดเริ่มต้นงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ

Rate this item
(1 Vote)

        ย้อนไปเมื่อปี 2528 กรมแรงงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย (ปัจจุบันคือกระทรวงแรงงาน) ได้มีการหารือระหว่างหัวหน้าส่วนราชการระดับกองของกรมแรงงาน เกี่ยวกับการพัฒนางานความปลอดภัยในการทำงานของประเทศ ซึ่งต่างเห็นพ้องต้องกันว่า นอกจากการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การตรวจแรงงาน การศึกษาวิจัย การตรวจทดสอบและวิเคราะห์ปัญหาสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแล้ว สมควรจะมีกิจกรรมส่งเสริมโดยการจัดงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน” ระดับประเทศเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นศูนย์กลางของกลุ่มบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ให้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิชาการ แนวคิด วิธีการแก้ไขปัญหา และเป็นแหล่งแสดงผลงานวิชาการด้านความปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จในสถานประกอบกิจการ  เพื่อการเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของคนทำงาน ความเสียหายและความทุกข์ของคนที่ได้รับอันตรายจากการทำงาน รวมถึงความเสียหายจากทุกคนที่มีส่วนได้รับจากการนั้นด้วย

        ซึ่งความคิดริเริ่มดังกล่าว สอดคล้องกับมติในที่ประชุมของคณะอนุกรรมการอุบัติภัยในการทำงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่เห็นสมควรให้มีการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานขึ้นเช่นเดียวกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้กลุ่มผู้สนใจในเรื่องนี้ ในขณะนั้น ประกอบด้วย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สภาองค์การนายจ้าง สมาคมอุตสาหกรรมไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ และกรมแรงงาน (กระทรวงมหาดไทย) ได้หารือเป็นการภายใน เห็นสมควรที่จะเสนอข้อคิดเห็นดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อขอให้จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ ให้เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ อันประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ  องค์การของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการร่วมกัน

         วันที่ 18 ธันวาคม 2528 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นคณะกรรมการระดับชาติ  เพื่อจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน  อันประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรของรัฐและเอกชนเป็นกรรมการร่วมกัน และมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจโท ชาญ มนูธรรม) เป็นประธานกรรมการ  และอธิบดีกรมแรงงาน  เป็นกรรมการและเลขานุการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดงานเป็นศูนย์รวมของวิชาการและการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในประเทศไทย

        การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2529 โดยมีการจัดสัมมนา และประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและสวัสดิการ ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นคือระหว่างวันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2529 ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการรณรงค์สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มีการจัดงานในระดับจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย

         กระทรวงแรงงาน  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ขึ้นทุกปี โดยมีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน (ในปี 2536 ได้มีการจัดตั้ง "กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม" ขึ้น โดยการโอนภารกิจบางส่วนจากกรมแรงงาน  กระทรวงมหาดไทย   รวมทั้งภารกิจการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ  ซึ่งในปี 2545  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กระทรวงแรงงาน") 

      ปี 2559 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดตั้งองค์กรขึ้นเมื่อปี 2558  ได้รับการส่งมอบภารกิจจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อดำเนินการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ภายใต้ชื่องานใหม่ "งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ" (THAILAND SAFE@WORK)  โดยเริ่มจัดงานต่อเมื่อ ปี 2560 (งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31) เป็นต้นมา

 

 

Read 2985 times Last modified on วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564 15:44

บทความล่าสุด