This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111
วันจันทร์, 12 ตุลาคม 2563 11:04

การใช้รถยก (Forklift) อย่างปลอดภัย

รถยก หมายความว่า รถที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้สำหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

 1. ผู้ขับขี่ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีใบอนุญาตขับขี่ได้เท่านั้น

 2. ต้องมีการตรวจสอบรถยกทุกวัน ก่อนการปฏิบัติงาน หรือพบเหตุผิดปกติให้รายงานผู้ที่รับผิดชอบทันที และห้ามใช้รถที่ผิดปกติ หรือมีลักษณะที่ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน

 3. บรรทุกสิ่งของตามพิกัดที่กำหนด

 4. บีบแตรให้สัญญาณทุกครั้งเมื่อเลี้ยว ถอยหลัง ทางข้าม ประตูเข้า-ออก หรือมุมอับ

 5. ไม่ขับเร็ว ใช้ความเร็วรถพอเหมาะกับสภาพพื้นผิวถนน น้ำหนักบรรทุก และสภาพบริเวณทำงาน

 6. ทำป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยก ติดไว้ที่รถยกเห็นได้ชัดเจน

 7. ให้มีสัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัยในขณะทำงาน

 8. ให้กำหนดเส้นทางและตีเส้นช่องทางเดินรถยกในอาคารหรือบริเวณที่มีการใช้รถยกเป็นประจำ

 9. ติดตั้งกระจกนูน หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกันไว้ที่บริเวณทางแยก หรือทางโค้งที่มองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้า

 

 

สิ่งที่ห้ามปฏิบัติ

 1. ห้ามผู้อื่นขึ้นโดยสารบนรถ

 2. ห้ามยื่นแขน ขา ศีรษะ ออกนอกรถขณะขับ

 3. ห้ามขนย้ายสิ่งของที่จัดไม่เป็นระเบียบ

 4. ห้ามออกรถเร็ว หยุดรถ หรือเลี้ยวกะทันหัน

 5. ห้ามขับรถเหยียบของบนพื้นห้ามยืน เดิน หรือทำงานใต้งารถยกที่กำลังทำงาน

 6. ห้ามยกของสูงบังระดับสายตาของผู้ขับ

 

อ้างอิงจาก

 • กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒
เข้าชม 49835 ครั้ง แก้ไขล่าสุด วันจันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2564 14:46

บทความที่ได้รับความนิยม