This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

 

         กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ( THAILAND SAFE@WORK #36 ) ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 11-12  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ภายใต้แนวคิด ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)

          โดยงานดังกล่าวจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการและการสาธิตด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งกิจกรรมการประกวดและสาระบันเทิงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้กลุ่มบุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ แนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงขอเชิญผู้บริหารหน่วยงาน นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ วิศวกร แพทย์/พยาบาลประจำสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสถาบันการศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการฟรี และสมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ  สอบถามข้อมูล  : โทร.  0 2448 9111

  รายละเอียดการสัมมนาวิชาการ  

รูปแบบการสัมมนา 

 • สัมมนาในรูปแบบชั้นเรียน (Onsite)

วันที่และเวลา

 • วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น .- 16.15 น.
 • วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น .- 16.45 น.
 • วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น .- 16.15 น.

ห้องสัมมนา

 • ห้องฟีนิกซ์ 2-6 และห้องแอมเบอร์ 2-3  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รายละเอียดอื่นๆ

 • สามารถเลือกเข้าห้องสัมมนาได้ตลอด 3 วัน

 • ได้รับกระเป๋าเอกสาร  บัตรคล้องคอ  และคูปองอาหารว่าง/อาหารกลางวัน

 • คูปองอาหารว่าง/อาหารกลางวัน สำหรับวันที่ 20-21 มิ.ย. 2567  ให้ติดต่อขอรับได้ที่จุดลงทะเบียน

 • ได้รับใบประกาศการเข้าร่วมสัมมนา หลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนา จป. สามารถนำไปสะสมชั่วโมงอบรมเพิ่มเติมได้

 • เข้าร่วมสัมมนา (โดยไม่ถือเป็นวันลา)

เกณฑ์การได้รับใบประกาศ

        ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าอบรมสัมมนาในแต่ละหัวข้อ ไม่น้อยกว่า 30 นาที และต้องทำแบบประเมินการเข้าร่วมสัมมนาในแต่ละหัวข้อ จึงจะได้ใบประกาศนียบัตร ซึ่งแสดงจำนวนชั่วโมงรวมของการเข้าร่วมสัมมนา ตลอดทั้ง 3 วัน (กรณีเข้าไม่ถึง 30 นาทีในแต่ละหัวข้อสัมมนาจะไม่ถูกนับเป็นจำนวนชั่วโมงเข้าร่วมสัมมนา)

  ค่าลงทะเบียนสัมมนา  

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

• ลงทะเบียน ภายในวันที่ 23 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2567  ราคา 3,150 บาท/ท่าน

• ลงทะเบียน ตั้งแต่ 11 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป  ราคา 3,500 บาท/ท่าน


* ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากส่วนราชการของกระทรวง และกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว.๙๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙
* ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของหน่วยงาน

หมายเหตุ

• กรณีต้องการยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา ต้องทำหนังสือแจ้งให้สถาบันฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้า (อย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา)  มิฉะนั้นสถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนสัมมนา
• กรณีชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และไม่สามารถเข้าร่วมการสัมมนาตามวัน ที่กำหนด โดยไม่แจ้งให้สถาบันฯ ทราบตามเงื่อนไขข้อ 1 สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนสัมมนา

ลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการ
   • เมื่อลงทะเบียนแล้วท่านจะได้รับ QR CODE เพื่อใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดทางเข้าชมนิทรรศการ
   • เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้
   • สามารถลงทะเบียนที่งานได้

 

โซนนิทรรศการ ฮอลล์ 11-12 

ผังห้องสัมมนา