This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

              วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มอบหมายให้  นางสาวกัญญา กรกันต์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและกำหนดนโยบายการบริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่1/2566  โดยมีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน