This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

           วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาภาคีเครือข่ายความปลอดภัย ภูมิภาคตะวันออก ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมระยอง 3 โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่นระยอง จังหวัดระยอง โดยมี นางจุฑาพนิต บุญดีกุล ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ ในคณะกรรมการ สสปท. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายพงษ์สิทธิ์ ศิริฤกษ์อุดมพร ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (OSHCET) นายประเสริฐ เหล่าบุศณ์อนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นางสาววรลักษณ์ ศรีใย ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมและส่งเสริม และผู้แทนหน่วยงานด้านความปลอดภัยฯ จากภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม และชมรมต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออก ร่วมผนึกกำลังระดมความคิดในการจัดทำแผนงานและยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2567-2571) เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการพัฒนางานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในอุตสาหกรรมภูมิภาคตะวันออก