This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

       วันที่ 17 มกราคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) บูรณาการโครงการร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9 (สงขลา) จัดสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ“กฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 131 คน ลงทะเบียนในวันสัมมนาจำนวน 120 คน  ได้รับการสนับสนุน วิทยากรจาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา และสมาคมความปลอดภัยภาคใต้ โดยมี นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด