This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

       สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  โดยสำนักบริการวิชาการ  จัดฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษาตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ให้ครอบคลุมสถานประกอบกิจการมากขึ้น