This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

          วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวรานนท์ ปีติวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  มอบหมายให้ ผศ.ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมและส่งเสริม  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง โดยมี นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน และมีนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน กิจกรรมสาธิตเพื่อความปลอดภัยในการทำงานต่างๆ การมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ  โดย สสปท. ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงานนี้ด้วย  งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดระยอง  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และชมรมความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออก  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2565 โดยมีบุคลากร นายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการในเขตภาคตะวันออกให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก