This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

       วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. นายวรานนท์  ปีติวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  นายพฤทธ์ฤทธิ์  เลิศลีลากิจจา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมโครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้หัวข้อ: หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ้เพื่อขับเคลื่อนในการปรับฐานความคิดเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม และสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้  เพื่อให้การบริหารงานภายในองค์กรไม่เกิดข้อผิดพลาด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร สสปท.มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐวัตน์ อริย์ธัชโภคิน  เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม สสปท. ชั้น 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ร่วมกับการอบรมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom