This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น. นางเยาว์วพา แดงบรรจง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง "การจัดการสารเคมีอันตรายและการระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล" ซึ่งจัดอบรมโดยหน่วยอาชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ ณ ห้องนายคุณ ชั้น 2 โรงแรมสิงห์โกเด้นเพลส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา