This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

        สสปท. ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา   ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3  ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4  ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง    และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดนครราชสีมา   จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563   วันที่ 21 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ธีมงาน “Forward Culture of Prevention for Safety Thailand 2020 มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน ปี 2563”  โดยมีนายวรานนท์  ปีติวรรณ  ผู้อำนวยการ สสปท. เป็นผู้กล่าวรายงาน  ซึ่งภายในงานจัดให้มีการเสวนา หัวข้อ “การปฏิรูปความปลอดภัยเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยในภูมิภาค ยุค Super New Normal" และการสัมมนา 2 หัวข้อ ได้แก่ "เทคนิคการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย (Confined Space Technique)" และหัวข้อ "การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง (Work at Height Safely)"  รวมทั้งภายในงานมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการ จากภาครัฐและเอกชน  โดยมีสถานประกอบกิจการ หน่วยงาน และผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 250 คน