This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

 

          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือตอนบน  ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือตอนล่าง  ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานพิษณุโลก  ชมรมเครือข่ายพัฒนาแรงงานพิษณุโลก  กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ  โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อให้บุคลากรในองค์กรต่างๆ ทราบทิศทางและความเคลื่อนไหวของการพัฒนาการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในประเทศ และในระดับสากล รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน และกิจกรรมสาธิต  และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับต้นแก่สถานประกอบกิจการในภาคเหนือ

        สถาบันฯ จึงขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของสถานประกอบกิจการ  เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ และเข้าชมกิจกรรมด้านความปลอดภัยภายในงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องความปลอดภัยฯ และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นำไปสู่ความผาสุขที่ยั่งยืนของทุกคนในสังคม  ตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมสัมมนา (สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้จากลิงก์ด้านล่าง   สถาบันฯ จะเปิดรับสมัครจำนวนไม่เกิน ๑๕๐ ท่าน ต่อวัน กรณี "เต็มจำนวนที่เปิดรับแล้ว" ท่านยังคงสามารถลงชื่อเข้าร่วมสัมมนาได้ แต่จะไม่ได้รับสิทธิ์คูปองอาหารกลางวัน/อาหารว่าง และเอกสารประกอบการสัมมนา ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนลำดับที่ ๑-๑๕๐ ในรายชื่อของแต่ละวันก่อน  โดย สสปท.จะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมการสัมมนาล่วงหน้าก่อนวันจัดงานที่เว็บไซต์ www.tosh.or.th

 

 

        ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

 

        ตรวจสอบรายชื่อที่ลงทะเบียน

 

        ประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมมนาวิชาการ

 

        ดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนาวิชาการ

 

หมายเหตุ

สสปท.จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาวิชาการอีกครั้งล่วงหน้าก่อนวันจัดงาน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • ผู้สมัครที่มีรายชื่อในประกาศ ๑๕๐ ท่านแรก จะได้รับคูปองอาหารว่าง/อาหารกลางวัน  และเอกสารประกอบการสัมมนา

  • ผู้สมัครที่มีรายชื่อในประกาศ ตั้งแต่ลำดับที่ ๑๕๑ ขึ้นไป  สามารถเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและเข้าชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ภายในงานได้ฟรี  (*แต่ไม่ได้รับคูปองอาหาร และเอกสารประกอบการสัมมนา) 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 
    สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
    โทร.๐ ๒๘๘๕ ๒๓๘๓-๔ คุณสุคนธา