This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

เสริมความแข็งแกร่งพื้นที่ EEC งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สู่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สมาคมความปลอดภัยในการทำงานระยอง และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออก  กำหนดให้มีการจัด งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง โดยมี   พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เป็นประธานเปิดงาน  และ นายวรานนท์  ปีติวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ  เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน

      พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง  เผยว่า “ในพื้นที่ภาคตะวันออก มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เป็นจำนวนมาก หลากหลายประเภทกิจการ โดยเฉพาะจังหวัดระยอง มีสถานประกอบการถึง ๘,๐๐๐ กว่าแห่ง มีลูกจ้างกว่า ๔๐๐,๐๐๐ คน และจากผลของการดำเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่ต้องการยกระดับอุตสาหกรรมและชุมชนให้มีมาตรฐาน ยิ่งทำให้ภูมิภาคนี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกล เราจึงต้องเตรียมคนให้พร้อม

      ด้วยเหตุนี้ สสปท.จึงกำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยอง เพราะเราคาดหวังว่างานที่จัดขึ้นนั้น จะช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยและบุคลากรทุกระดับของสถานประกอบการ ที่เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ และเข้าชมกิจกรรมด้านความปลอดภัยภายในงาน ได้เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องความปลอดภัย รับทราบทิศทางและการเคลื่อนไหวของการพัฒนาทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทั้งในระดับประเทศและระดับสากล สามารถนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อและใช้ในชีวิตทำงานประจำวัน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี ป้องกันสูญเสียในด้านต่างๆ รวมถึงลดอุบัติเหตุในการทำงาน ซึ่งกิจกรรมตลอด ๒ วันที่จัดขึ้นนี้เข้มข้นด้วยเนื้อสาระทางวิชาการที่เข้าใจง่าย งานนิทรรศการน่าสนใจ และการสาธิตรวมไปถึงประกวดแข่งขันอีกหลายรายการ เช่น 

  • การจัดสัมมนาวิชาการ ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน 
  • การจัดแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัย จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
  • การสาธิตการตรวจสอบ การขับเคลื่อน และการบังคับรถยกอย่างปลอดภัย
  • การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนที่สูง และการใช้เชือกสำหรับการทำงานบนที่สูง
  • การสาธิตการตรวจสอบเชิงป้องกัน การขับเคลื่อน และการบังคับเครื่องจักรสำหรับการทำงานที่สูงอย่างปลอดภัย
  • การแข่งขันการติดตั้งนั่งร้านมาตรฐาน BS-EN12811
  • การแข่งขันการขับเคลื่อน และการบังคับรถยกอย่างปลอดภัย
  • การแข่งขันผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับรถปั้นจั่น