This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

  

             สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สมาคมความปลอดภัยในการทำงานระยอง และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออก  กำหนดให้มีการจัด งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้บุคลากรในองค์กรต่างๆ ทราบทิศทางและความเคลื่อนไหวของการพัฒนาการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในประเทศ และในระดับสากล รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน  การแข่งขันการติดตั้งนั่งร้านมาตรฐาน BS-EN12811  การแข่งขันการขับเคลื่อนและการบังคับรถยกอย่างปลอดภัย  การสาธิตการตรวจสอบการขับเคลื่อน และการบังคับรถยกอย่างปลอดภัย   การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนที่สูง  และการใช้เชือกสำหรับการทำงานบนที่สูง  การแข่งขัน ยึดเกาะวัสดุ และผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับรถปั้นจั่น  การสาธิตการตรวจสอบเชิงป้องกัน การขับเคลื่อน และการบังคับรถยกอย่างปลอดภัย

            สถาบันฯ จึงขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของสถานประกอบกิจการ  เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ และเข้าชมกิจกรรมด้านความปลอดภัยภายในงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องความปลอดภัยฯ และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี นำไปสู่ความผาสุขที่ยั่งยืนของทุกคนในสังคม  ตามวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมสัมมนา (สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้จากลิงก์ด้านล่าง โดยสถานประกอบกิจการสามารถส่งผู้เข้าสัมมนาได้ไม่เกิน ๒ ท่าน   หากมีผู้สมัครครบจำนวนที่กำหนดแล้ว สถาบันฯ จะปิดรับการสมัครและจะประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าร่วมการสัมมนาล่วงหน้าก่อนวันจัดงานที่เว็บไซต์ www.tosh.or.th

 

ลงทะเบียนแจ้งชื่อเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ               ตรวจสอบรายชื่อที่สมัคร

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมงาน

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ

 

หมายเหตุ

สสปท.จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาวิชาการอีกครั้งล่วงหน้าก่อนวันจัดงาน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- ผู้สมัครที่มีรายชื่อในประกาศ ๑๒๐ ท่านแรก จะได้รับคูปองอาหารว่าง/อาหารกลางวัน  และเอกสารประกอบการสัมมนา

- ผู้สมัครที่มีรายชื่อในประกาศ ตั้งแต่ลำดับที่ ๑๒๑ ขึ้นไป  สามารถเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและเข้าชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ภายในงานได้ฟรี  (*แต่ไม่ได้รับคูปองอาหาร และเอกสารประกอบการสัมมนา) 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 
    สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
    โทร.๐ ๒๘๘๕ ๒๓๘๓-๔ คุณสุคนธา

 

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ 

 

 แผนที่โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

 

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครเข้าแข่งขันการขับเคลื่อนและการบังคับรถยกอย่างปลอดภัย

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครเข้าแข่งขันผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ให้สัญญาณ แก่ผู้บังคับรถปั้นจั่น

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครเข้าแข่งขันการติดตั้งนั่งร้าน