This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

ปฏิทิน

จัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ศ 26 Apr 2024, 08:30am - 04:30pm
Hits : 337

โครงการสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference (OAIC)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • หมายเลขโทรศัพท์ 02 448 9111 ต่อ 603 หรือ 06 1420 1371
  • เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ : คุณพฤทธิพงศ์ สามสังข์ หรือ คุณรินรดา เทียมเทศ