This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

 

      สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคอีสานตอนบน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรต่างๆ ทราบทิศทางและความเคลื่อนไหวของการพัฒนาการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในประเทศ และในระดับสากล รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน การสาธิตกู้ภัยทางสูง โดยหน่วยฝึกเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดอุบลราชธานี

     ในพิธีเปิดงาน วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  ได้รับเกียรติจาก พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ให้การกล่าวต้อนรับประธานและผู้ร่วมงาน และมี นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้  ภายในงานมีสถานประกอบกิจการ  หน่วยงานจากภาครัฐ  สถาบันการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก