This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Thai languages
+66 2 448 9111

 M-002

หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กรณีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

หลักการและเหตุผล

        อ้างถึงประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมวด 1   ข้อ 2 ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมแก่ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย โดยให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน กรณีที่นายจ้างไม่สามารถจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างได้ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. หรือหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดหรือยอมรับได้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการฝึกอบรม

 • ส่วนที่ 1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (1.30 ชั่วโมง)

 • ส่วนที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (1.30 ชั่วโมง)

 • ส่วนที่ 3 ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (3 ชั่วโมง)

วิทยากร

 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามหมวดหัวข้อบรรยาย

 • เจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

กลุ่มเป้าหมาย

 • ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ของสถานประกอบกิจการ

 • ผู้สนใจงานด้านความปลอดภัยฯ 

ราคาค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

 •  ค่าใช้จ่าย 30,000 บาท (จำกัดไม่เกิน 50 คนต่อรุ่น)

วิธีและรูปบบการฝึกอบรม

 • บรรยาย กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติการ (ถ้ามี)

 • การทดสอบความรู้ความเข้าใจ ก่อน-หลังการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

 •  1 วัน (6 ฃั่วโมง)

การวัดผลและการประเมินผล

 • ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร

 • ผู้เข้าอบรมต้องทำข้อสอบประเมินผล โดยผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับใบรับรองการอบรม

กำหนดการฝึกอบรม

หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กรณีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

เวลา

รายละเอียด

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน และทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรม

09.00-10.30 น.

ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • วิทยากรของ สสปท.

10.30-10.45 น.

พัก 15 นาที

10.45-12.15 น.

กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • วิทยากรของ สสปท.

12.15-13.00 น.

 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • วิทยากรของ สสปท.

14.30-14.45 น.

พัก 15 นาที

14.45-16.15 น.

ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ต่อ)

 • วิทยากรของ สสปท.

16.15-16.30 น.

ตอบข้อซักถาม และทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม
ประเมินผลการฝึกอบรม