ปี พ.ศ.2559 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ได้รับการส่งมอบจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อดำเนินการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ภายใต้ชื่องานใหม่ "งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ" (THAILAND SAFE@WORK) โดยเริ่มจัดงานเมื่อ ปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 31)

  

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ

กิจกรรมการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ