ตามที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบกิจการ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณาโครงงานพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชิงเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ และได้ปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 

     สถาบันฯ ขอประกาศผลการคัดเลือกสถานประกอบกิจการเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรม ดังนี้

กำหนดการนำเสนอผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

1. ลำดับที่ 1-14  นำเสนอผลงานวันที่ 10 พฤษภาคม 2565     

2. ลำดับที่ 15-28 นำเสนอผลงานวันที่ 11 พฤษภาคม 2565    

3. ลำดับที่ 29-49 นำเสนอผลงานวันที่ 12 พฤษภาคม 2565  

 

การนำเสนอผลงานนวัตกรรมจะต้องส่งเอกสารประกอบการนำเสนอ ดังนี้

  • บทความผลงานด้านนวัตกรรม (ฟอร์ม F-OSH-003 ทั้งรูปแบบ .pdf และ .Word)

  • ไฟล์นำเสนอ Power Point (ฟอร์ม F-OSH-004) โดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที หรือ VDO Clip  นำเสนอผลงานความยาวไม่เกิน 10 นาที ต่อหนึ่งผลงาน และถาม-ตอบไม่เกิน 5 นาที

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ส่งไฟล์การนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

• คุณกฤตติกา เหล่าวัฒนโรจน์ , คุณสุภารัตน์ คะตา หรือ คุณภาสินี ผดุงชีวิต

• โทรศัพท์  02-448-9111 ต่อ 603; 061-420-1371  ในเวลา 09.00-16.00 น.

• E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.