วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค (ภาคใต้) จัดกิจกรรม “สร้างจิตสำนึก/ตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัย” ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านความปลอดภัย ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 53 คน

    

LINE_ALBUM_1782022_220818_11.jpg LINE_ALBUM_1782022_220818_14.jpg LINE_ALBUM_1782022_220818_16.jpg

LINE_ALBUM_1782022_220818_22.jpg LINE_ALBUM_1782022_220818_3.jpg LINE_ALBUM_1782022_220818_34.jpg

LINE_ALBUM_1782022_220818_37.jpg LINE_ALBUM_1782022_220818_4.jpg LINE_ALBUM_1782022_220818_42.jpg

LINE_ALBUM_1782022_220818_51.jpg LINE_ALBUM_1782022_220818_52.jpg LINE_ALBUM_1782022_220818_55.jpg

LINE_ALBUM_1782022_220818_7.jpg LINE_ALBUM_1782022_220818_8.jpg LINE_ALBUM_1782022_220818_9.jpg