กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สำนักงานประกันสังคม กรมควบคุมโรค  และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (THAILAND SAFE@WORK#34)  ขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2565  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี   ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand)”  

         วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม และมอบโล่ผู้สนับสนุนการจัดงาน  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2565 ระดับแพลทินัม  ให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวน 38 แห่ง  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  ระดับแพลทินัม ให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวน 27 แห่ง และมอบรางวัลการประกวดโครงงานพัฒนานวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล 

         ในปี 2565 สสปท. ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน ด้วยค่านิยมหลักด้านความปลอดภัยร่วมกัน (Safety Shared Values)  ซึ่งเป็นค่านิยม 3 ข้อ (M-D-C)  ที่ต้องร่วมมือกัน คือ การมีสติรู้ตัว (Mindfulness) วินัยถูกต้อง (Discipline) เอื้ออาทรใส่ใจ (Caring) โดยจะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการนำค่านิยมนี้ไปปรับใช้ เพื่อช่วยให้คนทำงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี  

         กิจกรรมภายในงานตลอด 3 วัน ประกอบด้วยการสัมมนาวิชาการในรูปแบบ On Site และ Online ที่มีหัวข้อสัมมนาให้เลือกกว่า 32 หัวข้อ  การแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัย ซึ่งจัดขึ้นบริเวณอาคารชาเลนเจอร์ 1  โดยมีบูธนิทรรศการจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา จำนวนกว่า 60 บูธ  กิจกรรมการสาธิตด้านความปลอดภัยในการทำงาน  กิจกรรมทอล์คโชว์และสาระบันเทิงมากมาย   การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน กระตุ้นการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เปิดโอกาสการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์  รวมทั้งได้รับทราบแนวทางและนโยบายการพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความปลอดภัยให้คนทำงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 

 

DSC_5987.jpg DSC_6032.jpg DSC_6143.jpg

DSC_6180.jpg DSC_6232.jpg DSC_6325.jpg

SAFE@WORK-0001.jpg SAFE@WORK-0003.jpg SAFE@WORK-0004.jpg

SAFE@WORK-0005.jpg SAFE@WORK-0008.jpg SAFE@WORK-0009.jpg

SAFE@WORK-002.jpg SAFE@WORK-1002.jpg SAFE@WORK-1005.jpg

SAFE@WORK-1014.jpg SAFE@WORK-1020.jpg SAFE@WORK-1031.jpg

SAFE@WORK-1036.jpg SAFE@WORK-1037.jpg SAFE@WORK-1038.jpg

SAFE@WORK-1039.jpg SAFE@WORK-1051.jpg SAFE@WORK-1055.jpg

SAFE@WORK-1058.jpg SAFE@WORK-1066.jpg SAFE@WORK-1072.jpg

SAFE@WORK-1079.jpg SAFE@WORK-1085.jpg SAFE@WORK-1088.jpg

SAFE@WORK-1127.jpg SAFE@WORK-1128.jpg SAFE@WORK-1133.jpg

SAFE@WORK-1134.jpg SAFE@WORK-1135.jpg SAFE@WORK-1139.jpg

SAFE@WORK-1140.jpg SAFE@WORK-1143.jpg SAFE@WORK-1144.jpg

SAFE@WORK-1146.jpg SAFE@WORK-1148.jpg SAFE@WORK-1150.jpg

SAFE@WORK-1159.jpg SAFE@WORK-1172.jpg SAFE@WORK-1173.jpg

SAFE@WORK-1179.jpg SAFE@WORK-1182.jpg SAFE@WORK-1183.jpg

SAFE@WORK-1185.jpg SAFE@WORK-1196.jpg SAFE@WORK-1198.jpg

SAFE@WORK-1203.jpg SAFE@WORK-1211.jpg SAFE@WORK-1218.jpg

SAFE@WORK-1219.jpg SAFE@WORK-1244.jpg SAFE@WORK-1248.jpg

SAFE@WORK-1249.jpg SAFE@WORK-1266.jpg SAFE@WORK-1272.jpg

SAFE@WORK-1284.jpg SAFE@WORK-1296.jpg SAFE@WORK-1303.jpg

SAFE@WORK-1308.jpg SAFE@WORK-1311.jpg SAFE@WORK-1316.jpg

SAFE@WORK-1429.jpg SAFE@WORK-1437.jpg SAFE@WORK-1455.jpg

SAFE@WORK-1541.jpg SAFE@WORK-1554.jpg SAFE@WORK-2000.jpg

SAFE@WORK-2006.jpg SAFE@WORK-2105.jpg SAFE@WORK-2114.jpg

SAFE@WORK-2145.jpg SAFE@WORK-2158.jpg SAFE@WORK-2208.jpg

SAFE@WORK-2213.jpg SAFE@WORK-2223.jpg SAFE@WORK-2225.jpg

SAFE@WORK-2237.jpg SAFE@WORK-2261.jpg SAFE@WORK-2366.jpg

SAFE@WORK-2376.jpg SAFE@WORK-2395.jpg SAFE@WORK-2425.jpg

SAFE@WORK-2430.jpg SAFE@WORK-2462.jpg SAFE@WORK-2493.jpg

SAFE@WORK-2537.jpg SAFE@WORK-2575.jpg SAFE@WORK-2588.jpg

SAFE@WORK-2592.jpg SAFE@WORK-2596.jpg SAFE@WORK-2608.jpg

SAFE@WORK-2646.jpg SAFE@WORK-2669.jpg SAFE@WORK-2675.jpg

SAFE@WORK-2679.jpg SAFE@WORK-2717.jpg SAFE@WORK-2724.jpg

SAFE@WORK-2784.jpg SAFE@WORK-2824.jpg SAFE@WORK-2827.jpg

SAFE@WORK-2831.jpg SAFE@WORK-2930.jpg SAFE@WORK-2935.jpg