วันที่ 26 มีนาคม 2564 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและการเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในการทำงาน (CSR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ณ วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริแขวงบางเชือกหนัง  โดยมี นายพฤทธ์ฤทธิ์ เลิศลีลากิจจา รองผู้อำนวยการสถาบัน (ฝ่ายวิชาการ) กล่าวเปิดงาน  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และปลุกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ และการสาธิตท่าทางการทำงานตามหลักการยศาสตร์ โดยการนำคู่มือฝึกอบรมหลักสูตรด้านการยศาสตร์และมาตรฐานการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยแรงกายตามหลักการยศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานของชุมชน

P1000056.jpg P1000088.jpg P1000107.jpg

P1000117.jpg P1000120.jpg P1000122.jpg

P1000123.jpg P1000148.jpg P1000182.jpg

P1000187.jpg P1000189.jpg P1000190.jpg

P1000202.jpg P1000204.jpg P1000205.jpg