สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือตอนบน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือตอนล่าง ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานพิษณุโลก ชมรมเครือข่ายพัฒนาแรงงานพิษณุโลก จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้บุคลากรในองค์กรต่างๆ ทราบทิศทางและความเคลื่อนไหวของการพัฒนาการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในประเทศ และในระดับสากล รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน และกิจกรรมสาธิต และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับต้นแก่สถานประกอบกิจการในภาคเหนือ

พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง
ประธานกรรมการบริหาร สสปท.

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

นายวรานนท์ ปีติวรรณ
ผู้อำนวยการ สสปท.

        ในช่วงพิธีเปิดงานวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  ได้รับเกียรติจาก พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานเปิดงานและมอบใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับต้น แก่สถานประกอบกิจการในภาคเหนือ จำนวน ๑๗ แห่ง โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การกล่าวต้อนรับประธานและผู้ร่วมงาน และมี นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้  พร้อมด้วย นายประพันธ์ ปุษยไพบูลย์   นายพิชิต พระปัญญา กรรมการบริหาร สสปท. และผู้บริหารจากภาคส่วนราชการและภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิด  ซึ่งภายในงานมีสถานประกอบกิจการ หน่วยงานจากภาครัฐ  ชมรม/สมาคมฯ  สถาบันการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

7Z9A8160.jpg 7Z9A8170.jpg 7Z9A8233.jpg

7Z9A8243.jpg 7Z9A8261.jpg 7Z9A8272.jpg

7Z9A8279.jpg 7Z9A8282.jpg 7Z9A8437.jpg

7Z9A8444.jpg 7Z9A8458.jpg 7Z9A8473.jpg

7Z9A8483.jpg 7Z9A8495.jpg 7Z9A8506.jpg

7Z9A8529.jpg 7Z9A8533.jpg 7Z9A8542.jpg

DSC_1413.jpg DSC_1414.jpg DSC_1417.jpg

DSC_1422.jpg DSC_1423.jpg DSC_1426.jpg

DSC_1431.jpg DSC_1444.jpg DSC_1446.jpg

DSC_1447.jpg DSC_1448.jpg DSC_1449.jpg

DSC_1450.jpg DSC_1455.jpg DSC_1456.jpg

DSC_1457.jpg DSC_1458.jpg DSC_1459.jpg

DSC_1461.jpg DSC_1465.jpg DSC_1468.jpg

DSC_1478.jpg DSC_1483.jpg DSC_1491.jpg

DSC_1499.jpg DSC_1501.jpg DSC_1516.jpg

DSC_1518.jpg DSC_1526.jpg DSC_1530.jpg

DSC_1536.jpg DSC_1540.jpg DSC_1543.jpg

DSC_1547.jpg DSC_1550.jpg DSC_1551.jpg

DSC_1553.jpg DSC_1554.jpg DSC_1555.jpg

DSC_1556.jpg DSC_1557.jpg DSC_1558.jpg

DSC_1559.jpg DSC_1560.jpg DSC_1561.jpg

DSC_1562.jpg DSC_1563.jpg DSC_1564.jpg

DSC_1565.jpg DSC_1566.jpg DSC_1567.jpg

DSC_1568.jpg DSC_1569.jpg DSC_1570.jpg

DSC_1571.jpg DSC_1572.jpg DSC_1574.jpg

DSC_1584.jpg DSC_1595.jpg DSC_1599.jpg

DSC_1600.jpg DSC_1612.jpg DSC_1619.jpg

DSC_1623.jpg DSC_1626.jpg DSC_1628.jpg

DSC_1631.jpg DSC_1634.jpg DSC_1641.jpg