เสริมความแข็งแกร่งพื้นที่ EEC งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สู่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  สมาคมความปลอดภัยในการทำงานระยอง และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออก  กำหนดให้มีการจัด งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง โดยมี   พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เป็นประธานเปิดงาน  และ นายวรานนท์  ปีติวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ  เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน

      พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง  เผยว่า “ในพื้นที่ภาคตะวันออก มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เป็นจำนวนมาก หลากหลายประเภทกิจการ โดยเฉพาะจังหวัดระยอง มีสถานประกอบการถึง ๘,๐๐๐ กว่าแห่ง มีลูกจ้างกว่า ๔๐๐,๐๐๐ คน และจากผลของการดำเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่ต้องการยกระดับอุตสาหกรรมและชุมชนให้มีมาตรฐาน ยิ่งทำให้ภูมิภาคนี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกล เราจึงต้องเตรียมคนให้พร้อม

      ด้วยเหตุนี้ สสปท.จึงกำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยอง เพราะเราคาดหวังว่างานที่จัดขึ้นนั้น จะช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยและบุคลากรทุกระดับของสถานประกอบการ ที่เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ และเข้าชมกิจกรรมด้านความปลอดภัยภายในงาน ได้เพิ่มพูนความรู้ในเรื่องความปลอดภัย รับทราบทิศทางและการเคลื่อนไหวของการพัฒนาทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทั้งในระดับประเทศและระดับสากล สามารถนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อและใช้ในชีวิตทำงานประจำวัน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน เพื่อให้คนทำงานทุกคนมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี ป้องกันสูญเสียในด้านต่างๆ รวมถึงลดอุบัติเหตุในการทำงาน ซึ่งกิจกรรมตลอด ๒ วันที่จัดขึ้นนี้เข้มข้นด้วยเนื้อสาระทางวิชาการที่เข้าใจง่าย งานนิทรรศการน่าสนใจ และการสาธิตรวมไปถึงประกวดแข่งขันอีกหลายรายการ เช่น 

  • การจัดสัมมนาวิชาการ ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน 
  • การจัดแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัย จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
  • การสาธิตการตรวจสอบ การขับเคลื่อน และการบังคับรถยกอย่างปลอดภัย
  • การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนที่สูง และการใช้เชือกสำหรับการทำงานบนที่สูง
  • การสาธิตการตรวจสอบเชิงป้องกัน การขับเคลื่อน และการบังคับเครื่องจักรสำหรับการทำงานที่สูงอย่างปลอดภัย
  • การแข่งขันการติดตั้งนั่งร้านมาตรฐาน BS-EN12811
  • การแข่งขันการขับเคลื่อน และการบังคับรถยกอย่างปลอดภัย
  • การแข่งขันผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับรถปั้นจั่น 

446475.jpg DSC_0993.jpg DSC_0995.jpg

DSC_0996.jpg DSC_0998.jpg DSC_1001.jpg

DSC_1006.jpg DSC_1009.jpg DSC_1014.jpg

DSC_1015.jpg DSC_1018.jpg DSC_1020.jpg

DSC_1024.jpg DSC_1027.jpg DSC_1030.jpg

DSC_1034.jpg DSC_1036.jpg DSC_1037.jpg

DSC_1048.jpg DSC_1053.jpg DSC_1056.jpg

DSC_1059.jpg DSC_1066.jpg DSC_1073.jpg

DSC_1079.jpg DSC_1083.jpg DSC_1085.jpg

DSC_1087.jpg DSC_1090.jpg DSC_1094.jpg

DSC_1097.jpg DSC_1103.jpg DSC_1104.jpg

DSC_1105.jpg DSC_1106.jpg DSC_1107.jpg

DSC_1108.jpg DSC_1109.jpg DSC_1110.jpg

DSC_1112.jpg DSC_1113.jpg DSC_1114.jpg

DSC_1115.jpg DSC_1116.jpg DSC_1117.jpg

DSC_1118.jpg DSC_1119.jpg DSC_1120.jpg

DSC_1127.jpg DSC_1131.jpg DSC_1139.jpg

DSC_1155.jpg DSC_1170.jpg DSC_1175.jpg

DSC_1184.jpg DSC_1197.jpg DSC_1208.jpg

DSC_1211.jpg DSC_1217.jpg DSC_1218.jpg

DSC_1221.jpg DSC_1231.jpg DSC_1237.jpg

DSC_1238.jpg DSC_1239.jpg DSC_1240.jpg

DSC_1241.jpg DSC_1242.jpg DSC_1243.jpg

DSC_1246.jpg DSC_1261.jpg DSC_1279.jpg

DSC_1291.jpg DSC_1298.jpg DSC_1302.jpg

DSC_1319.jpg DSC_1324.jpg DSC_1329.jpg

DSC_1339.jpg DSC_1343.jpg DSC_1352.jpg

DSC_1361.jpg DSC_1371.jpg DSC_1376.jpg

DSC_1384.jpg DSC_1396.jpg DSC_1398.jpg

DSC_1434.jpg DSC_1454.jpg DSC_1473.jpg

DSC_1477.jpg DSC_1483.jpg DSC_1486.jpg

DSC_1490.jpg DSC_1498.jpg DSC_1503.jpg

DSC_1506.jpg DSC_1542.jpg DSC_1544.jpg

DSC_1546.jpg DSC_1566.jpg S__61407238.jpg

S__77111328.jpg S__77111329.jpg S__77119504.jpg