สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๔ (จ.อุดรธานี) และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๓ (จ.นครราชสีมา) จัดงานความปลอดภัยและอาชีว อนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานครั้งนี้ กำหนดธีมงานว่า “Culture of Prevention for Safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน” มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้และ บ่มเพาะพฤติกรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น ในสังคมแรงงาน โดยได้นำองค์ความรู้และแนวคิดจากการสัมมนาวิชาการในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งน่าสนใจและเป็นประโยชน์เหมาะสมกับภูมิภาคมาขยายผลเผยแพร่ภายในงานนี้ โดยกิจกรรมการจัดงานตลอดทั้ง ๒ วัน ประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านเกณฑ์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับต้น ตามโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทางานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕๔ รางวัล ,การจัดสัมมนาวิชาการ ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน การจัดสัมมนาเครือข่ายความปลอดภัย ในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาเครือข่ายของสสปท.” เป็นต้น

 

DSC_4918.jpg DSC_4924.jpg DSC_4926.jpg

DSC_4933.jpg DSC_4934.jpg DSC_4935.jpg

DSC_4936.jpg DSC_4937.jpg DSC_4938.jpg

DSC_4939.jpg DSC_4941.jpg DSC_4942.jpg

DSC_4943.jpg DSC_4944.jpg DSC_4947.jpg

DSC_4952.jpg DSC_4958.jpg DSC_4963.jpg

DSC_4970.jpg DSC_4981.jpg DSC_4982.jpg

DSC_4984.jpg DSC_4989.jpg DSC_5021.jpg

DSC_5032.jpg DSC_5041.jpg DSC_5044.jpg

DSC_5047.jpg DSC_5049.jpg DSC_5053.jpg

DSC_5056.jpg DSC_5060.jpg DSC_5061.jpg

DSC_5073.jpg DSC_5094.jpg DSC_5102.jpg

DSC_5106.jpg DSC_5114.jpg DSC_5116.jpg

DSC_5118.jpg DSC_5122.jpg DSC_5129.jpg

DSC_5142.jpg DSC_5145.jpg DSC_5149.jpg

DSC_5155.jpg DSC_5161.jpg DSC_5165.jpg

DSC_5170.jpg DSC_5171.jpg DSC_5172.jpg

DSC_5177.jpg DSC_5184.jpg DSC_5186.jpg

DSC_5197.jpg DSC_5220.jpg DSC_5224.jpg

DSC_5226.jpg DSC_5227.jpg DSC_5232.jpg

DSC_5235.jpg DSC_5249.jpg DSC_5260.jpg

DSC_5263.jpg DSC_5271.jpg DSC_5273.jpg

DSC_5284.jpg DSC_5298.jpg DSC_5329.jpg