สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี  ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๗ (จ.ราชบุรี) และเครือข่ายความปลอดภัยภาคตะวันตก  จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี  ประจำปี ๒๕๖๑  ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ  โรงแรม ณ เวลา ภายใต้ธีมงาน "Culture of Prevention for Safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน" โดยมี พลเอก อภิชาต  แสงรุ่งเรือง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัล Zero Accident Campaign 2018 ระดับต้น ให้แก่สถานประกอบกิจการในภาคตะวันตก และมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ให้การต้อนรับ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการ SMEs ในจังหวัดราชบุรีที่ที่ผ่านเกณฑ์มาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยงภายใต้โครงการ Safety Thailand

      การจัดงานดังกล่าวเป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อขยายผลในการพัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่ทุกภูมิภาค โดยเน้นย้ำการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)  ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การสัมมนาวิชาการ  ในหัวข้อ "กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ฉบับใหม่" และหัวข้อ "กฎหมายมาตรฐานและการบริหารความปลอดภัยอัคคีภัยในสถานประกอบการ" นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมฝึกอบรมหัวข้อ"การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น" การอบรมหลักสูตรการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรม และยังมีเวทีการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาเครือข่ายของ สสปท. อีกด้วย

 

DSC_4399.jpg DSC_4409.jpg DSC_4411.jpg

DSC_4412.jpg DSC_4413.jpg DSC_4424.jpg

DSC_4429.jpg DSC_4443.jpg DSC_4445.jpg

DSC_4447.jpg DSC_4448.jpg DSC_4449.jpg

DSC_4453.jpg DSC_4455.jpg DSC_4462.jpg

DSC_4465.jpg DSC_4469.jpg DSC_4470.jpg

DSC_4472.jpg DSC_4476.jpg DSC_4479.jpg

DSC_4485.jpg DSC_4495.jpg DSC_4498.jpg

DSC_4510.jpg DSC_4513.jpg DSC_4529.jpg

DSC_4543.jpg DSC_4551.jpg DSC_4568.jpg

DSC_4571.jpg DSC_4575.jpg DSC_4582.jpg

DSC_4588.jpg DSC_4595.jpg DSC_4596.jpg

DSC_4611.jpg DSC_4622.jpg DSC_4627.jpg

DSC_4638.jpg DSC_4644.jpg DSC_4652.jpg

DSC_4655.jpg DSC_4656.jpg DSC_4658.jpg

DSC_4663.jpg DSC_4665.jpg DSC_4689.jpg

DSC_4694.jpg DSC_4697.jpg DSC_4719.jpg

DSC_4725.jpg DSC_4726.jpg DSC_4728.jpg

DSC_4733.jpg DSC_4734.jpg DSC_4735.jpg

DSC_4739.jpg DSC_4744.jpg DSC_4747.jpg

DSC_4750.jpg DSC_4753.jpg DSC_4754.jpg

DSC_4755.jpg DSC_4760.jpg DSC_4764.jpg

DSC_4768.jpg DSC_4772.jpg DSC_4777.jpg

DSC_4781.jpg DSC_4784.jpg DSC_4790.jpg

DSC_4811.jpg DSC_4819.jpg DSC_4828.jpg

DSC_4830.jpg DSC_4831.jpg DSC_4835.jpg

DSC_4843.jpg DSC_4874.jpg DSC_4899.jpg