หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีความปลอดภัยในการทำงาน
  • ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและห้องปฏิบัติการ
  • ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการบริหารการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
  • จัดทำมาตรฐานแนะนำและแนวปฏิบัติ
  • บริหารจัดการโครงการและบริการวิชาการความปลอดภัย ตามกลุ่มอุตสาหกรรม
  • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเชิงเทคนิค
  • ดำเนินงานสถิติและพัฒนาข้อมูล
  • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากร