This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

ประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือก

การประกวด Safety Smart & Smile Contest ๒๐๑๗ 


          ตามที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมการประกวด Safety Smart & Smile Contest ๒๐๑๗  เพื่อเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์งานด้านการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยอาศัยผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ เป็นผู้แทนในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ในการจัดกิจรรมรณรงค์ส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย ของสถาบันฯ

          คณะกรรมการตัดสินการประกวด Safety Smart & Smile Contest ๒๐๑๗ ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาตัดสินรอบคัดเลือก  โดยพิจารณาจากใบสมัครและวิดีโอของผู้สมัครเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ  ได้มีมติให้ผู้มีรายชื่อที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ประเภทที่ ๑  Young Safety Smart&Smile ๒๐๑๗   จำนวน ๑๐ ราย

๑. นางสาวหทัยรัตน์    ศรีจันทึก

๒. นางสาวปภาวศรี    สมณะ

๓. นางสาวศรวณีย์      บุญหาว

๔. นางสาวกัญญามาศ อินสระเทพ

๕. นางสาวพิมพ์พลอย    พิสุทธิ์ศิริ

๖. นางสาวกัญญาพร     นุ่มวัด

๗. นายรวี     เดชชัยพิทักษ์

๘. นายชนินทร์    ทนคง

๙. นายกฤษดา   คุณเวียง

๑๐.นายเจษฎา     อู่อรุณ

ประเภทที่ ๒ Safety Smart&Smile ๒๐๑๗   จำนวน ๗ ราย

๑. นางสาวสรวงสุดา   บุญฤทธิ์

๒. นางสาวชัชฎา   มะพล

๓. นางสาวศุภวรรณ   ทองสี

๔. นายภัทรพล  แสงนาค 

๕. นายสุพัฒพงษ์   มะณีคำ

๖. นายภูษิต    ช้างแก้วมณี

๗. นายไตรภูมิ    สุพลจิตร์

 

          ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินฯ ขอเชิญผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการฝึกอบรมทักษะพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  คณะกรรมการจะประสานแจ้งผู้เข้ารอบเพื่อส่งหนังสือเชิญและรายละเอียดการฝึกอบรมให้ทราบต่อไป

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณสุคนธา ท้วมพงษ์ โทร.๐๒๔๔๘ ๙๑๑๑ ต่อ ๕๐๖

 

 ดาวน์โหลดประกาศ 

 

 ภาพบรรยากาศการตัดสินวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐