สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดหลักสูตรการป้องกันอันตรายและอุบัติภัย “แอมโมเนีย (Ammonia)” จำนวน ๓ รุ่น (ระยะเวลาการอบรม ๒ วัน)  รุ่นละ ๕๐-๖๐ คน  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานกับสารแอมโมเนีย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการ

      โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ บริษัท 3M (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้ด้านกฎหมายการใช้สารเคมี การควบคุมการทำงานงานในสถานประกอบการ ที่ต้องใช้สารแอมโมเนีย รวมถึงวิธีการกู้ภัยหากเกิดสารแอมโมเนียรั่วไหล ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารแอมโมเนีย เข้าร่วมอมรมเป็นจำนวนมาก

  • รุ่นที่  ๑  วันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙   ณ  บุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล หาดใหญ่ จ.สงขลา
  • รุ่นที่  ๒  วันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙   ณ  โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพฯ
  • รุ่นที่  ๓  วันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙   ณ  โรงแรมเอสดีอเวนิว กรุงเทพฯ