This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

         วันที่ 28 เมษายน 2565 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาออนไลน์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ภาคเหนือ) ประจำปี 2565 ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting  โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนายจ้าง ลูกจ้าง  สถานประกอบกิจการ  และหน่วยงานที่สนใจ จำนวน 250 คน  ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการเสวนาหัวข้อ สภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยกับกฎหมายใหม่สู่การปฏิบัติ  ได้รับเกียรติจาก นายสุริยาวุธ ทองเที่ยง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน และ นางสาวชมพูนุช แก้วสม EHS manager  เป็นวิทยากรร่วมกัน  และในช่วงบ่ายหัวข้อ Safety Mindset  เปลี่ยนแนวคิดชีวิตปลอดภัย  วิทยากรบรรยาย ว่าที่ร้อยตรีอุดร สุวรรณโค  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้