วันที่ 7 เมษายน 2565 สสปท. จัดสัมมนาหัวข้อ : การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในงานคลังสินค้าและขนส่ง (Warehouse & Transportation Safety Performance) รุ่นที่ 2  ณ  โรงแรม แคนทารี โคราช  จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจาก นายปรนิก แตงทองคํา  ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ เป็นวิทยากรตลอดการสัมมนา ในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อทำ Workshop โดยใช้แนวคิด Pareto 80/20 มาวางแผนระบบคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและประเมินการทำงานในการเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อลดอัตราความเสี่ยง  ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานด้านคลังสินค้าและขนส่ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง

 

DSC_4719.jpg DSC_4731.jpg DSC_4747.jpg

DSC_4752.jpg DSC_4767.jpg DSC_4778.jpg

DSC_4779.jpg DSC_4784.jpg DSC_4792.jpg

DSC_4794.jpg DSC_4812.jpg DSC_4826.jpg

DSC_4840.jpg DSC_4847.jpg DSC_4858.jpg