This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

         วันที่ 7 เมษายน 2565 สสปท. จัดสัมมนาหัวข้อ : การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในงานคลังสินค้าและขนส่ง (Warehouse & Transportation Safety Performance) รุ่นที่ 2  ณ  โรงแรม แคนทารี โคราช  จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจาก นายปรนิก แตงทองคํา  ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ เป็นวิทยากรตลอดการสัมมนา ในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อทำ Workshop โดยใช้แนวคิด Pareto 80/20 มาวางแผนระบบคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและประเมินการทำงานในการเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อลดอัตราความเสี่ยง  ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานด้านคลังสินค้าและขนส่ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง