วันที่ 24 มีนาคม 2565 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาออนไลน์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี 2565 ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting  โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนายจ้าง ลูกจ้าง  สถานประกอบกิจการ  และหน่วยงาน ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคอื่นๆ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา  ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการบรรยายหัวข้อ สติตั้งตื่น กับภัยรอบตัวที่อาจเกิดได้ในทุกสถานการณ์ (Mindfulness & Situation Awareness)  โดย นายปรนิก แตงทองคํา  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน  เป็นวิทยากร  และช่วงบ่าย หัวข้อ การจำแนกวัตถุอันตราย และบรรจุภัณฑ์สำหรับระบบโลจิสติกส์  โดย นายภาสกร สุวรรณชัย ผู้เชี่ยวชาญการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศยาน  เป็นวิทยากร  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 146 คน

 

image_2022_03_24T01_42_39_323Z.jpg image_2022_03_24T01_56_37_833Z.jpg image_2022_03_24T02_00_59_501Z.jpg

image_2022_03_24T02_04_56_903Z.jpg image_2022_03_24T02_10_16_211Z.jpg image_2022_03_24T02_12_46_272Z.jpg

image_2022_03_24T04_03_35_039Z.jpg image_2022_03_24T04_07_16_955Z.jpg image_2022_03_24T06_19_50_378Z.png