This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

       สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  จัดสัมมนาหัวข้อ : แนวปฏิบัติการวิเคราะห์องค์กรเพื่อจัดการความปลอดภัย (Organizational Safety Analysis) รุ่นที่ 2 วันที่ 17 มีนาคม 2565  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินความเสี่ยงและขั้นตอนการวิเคราะห์องค์กรเพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  และผู้เข้าสัมมนาสามารถนำไปขยายผล ปรับปรุง พัฒนา ความปลอดภัยในหน่วยงานหรือสถานประกอบกิจการตนเองได้  โดยได้รับเกียรติจาก ดร. เทพพร เจริญรอย  ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการที่ปรึกษาคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (NPCS&E) เป็นวิทยากรให้ความรู้  การสัมมนาในวันนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 200 คน