วันที่ 10 มีนาคม 2565 สสปท. จัดสัมมนาหัวข้อ : การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในงานคลังสินค้าและขนส่ง (Warehouse & Transportation Safety Performance) รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์  ได้รับเกียรติจาก นายปรนิก แตงทองคํา  ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ เป็นวิทยากรตลอดการสัมมนา ในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อทำ Workshop โดยใช้แนวคิด Pareto 80/20 มาวางแผนระบบคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพและประเมินการทำงานในการเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อลดอัตราความเสี่ยง  ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานด้านคลังสินค้าและขนส่ง ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 43 คน

  

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 009.jpg 010.jpg

012.jpg 013.jpg 154567.jpg

154568.jpg 154569.jpg 154570.jpg

154571.jpg 154575.jpg 154580.jpg