สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยสำนักบริการวิชาการ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาบุคลากรที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" (ภาคใต้) โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปรึกษาตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ได้รับเกียรติวิทยากรจากกองความปลอดภัยแรงงาน บรรยายหัวข้อ กฎหมายความปลอดภัยฯ รวมถึงการเสวนาเพื่อแชร์ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา จากที่ปรึกษาของ สสปท. หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมได้จัดให้มีการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา ผ่านระบบออนไลน์แอพพลิเคชั่น ZOOM

  

timeline_20220114_085244.jpg timeline_20220114_085254.jpg timeline_20220114_085340.jpg

timeline_20220114_085342.jpg timeline_20220114_085349.jpg timeline_20220114_085352.jpg

timeline_20220114_085419.jpg timeline_20220114_085422.jpg timeline_20220114_085451.jpg

timeline_20220114_085734.jpg timeline_20220114_085756.jpg timeline_20220114_085759.jpg

timeline_20220114_085801.jpg timeline_20220114_085803.jpg timeline_20220114_085807.jpg