This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111


                 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยสำนักบริการวิชาการ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาบุคลากรที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" (ภาคใต้) โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปรึกษาตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ได้รับเกียรติวิทยากรจากกองความปลอดภัยแรงงาน บรรยายหัวข้อ กฎหมายความปลอดภัยฯ รวมถึงการเสวนาเพื่อแชร์ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา จากที่ปรึกษาของ สสปท. หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมได้จัดให้มีการทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา ผ่านระบบออนไลน์แอพพลิเคชั่น ZOOM