This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

        เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  จัดสัมมนาหัวข้อ : แนวปฏิบัติระบบตัดแยกพลังงานด้วยระบบล็อกและระบบป้ายเตือน (Log Out/Tag Out) รุ่นที่ 1  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสร้างความตระหนักให้เกิดจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ นายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ สามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผล ปรับปรุง พัฒนา เพื่อให้เกิดความปปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย  วิวัจนสิรินทร์  ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยฯ การจัดการกระบวนการผลิต (Process System Management) เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าสัมมนา จำนวน 118 คน