วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาหัวข้อ “เทคนิคการวิเคราะห์อันตรายในงาน (Job Safety Analysis Technique : JSA)" รุ่นที่ 2  โดยมี นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และวิธีการป้องกันอันตรายจากการทำงานในเชิงป้องกันให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปขยายผลลงสู่การปฏิบัติได้จริงในสถานประกอบกิจการและหน่วยงานตนเอง ให้สามารถควบคุมป้องกันอันตรายจากการทำงาน และลดอุบัติเหตุจากการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายพฤทธ์ฤทธิ์ เลิศลีลากิจจา รองผู้อำนวยการ สสปท. เป็นวิทยากรให้ความรู้

       ศาสตราจารย์ นฤมล ได้พบปะ พูดคุยกับผู้เข้าสัมมนาและกล่าวว่า “ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินทั้งตัวเราเองและบุคคลอื่น รวมถึงสาธารณะ ทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันและช่วงเวลาในการทำงาน ต้องมีมาตรการป้องกันหรือกำหนดมาตรฐานในการทำงานอย่างเหมาะสม ที่สำคัญที่สุดคือตัวผู้ปฏิบัติงานต้องมีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด และหวังว่าการสัมมนาในวันนี้ จะช่วยให้สามารถค้นหาอันตรายที่แฝงมาจากการทำงาน แล้วนำไปสู่การกำหนดมาตรการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทำให้การทำงานมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน “Safety Thailand”ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนของนโยบายเน้นหนักกระทรวงแรงงานที่จะมุ่งสร้างให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน"

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg